Ansvar och hållbarhet

Som en del av Telenor Group fokuserar vi på ansvarsfullt företagande på alla våra marknader. Vårt förhållningssätt bygger på kontinuerlig förbättring.

Home / Företag / Ansvar och hållbarhet

Vägledda av internationella standarder och egen erfarenhet arbetar vi systematiskt med att hantera risker och maximera den positiva påverkan av vår verksamhet.

Mänskliga rättigheter

Telenor Group anser att telekommunikation möjliggör utbyte av idéer och tillgång till information. Vi är också medvetna om att vi står inför utmaningar på det människorättsliga området på marknader där vi är verksamma. Respekt och kontinuerlig förbättring är därför viktiga delar av vårt förhållningssätt till mänskliga rättigheter.

Etik och antikorruption

Telenor har nolltolerans mot korruption. Våra etiska normer främjar god affärssed och avspeglar tillämpliga lagar, regler och internationellt erkända standarder.

Sekretess och datasäkerhet

På Telenor Connexion ingår säkerhet i vårt tänkesätt. Vi vidtar en mängd tekniska, administrativa och fysiska åtgärder för att skydda vår egen information liksom våra kunders och medarbetares.

Miljö och klimat

Telenor Group strävar efter att minska den miljö- och klimatpåverkan som orsakas av verksamheten och erbjuder våra kunder lösningar som kan minska deras koldioxidutsläpp och energikostnader.

En hållbar leveranskedja

Supply Chain Sustainability (SCS) är ett viktigt fokus för Telenor där vi strävar efter att bygga upp konkurrensfördelar genom att ställa höga krav på våra leverantörer, något vi följer upp med inspektioner och riskförmedling.

Arbetstagarnas rättigheter och standarder

Telenor beaktar arbetstagarnas rättigheter enligt de principer som fastställs i UN Global Compact och ILO:s grundläggande konventioner.

Våra partners

För att säkerställa ett välfungerande socialt ansvarstagande är det viktigt att vi identifierar och samarbetar med starka partners och inom välfungerande nätverk. Därför har vi upprättat goda relationer till många globala och lokala myndigheter, fristående organisationer och industripartners. Läs mer om Telenor Groups engagemang för ansvarsfull och hållbar verksamhet.