Home / IoT-insikter / IoT-förutsägelser 2020

IoT-förutsägelser 2020

Vilken roll kommer IoT att spela i kampen mot klimatförändringar? Ta del av vår IoT-rapport för 2020 och därefter.

I början på decenniet arbetade vi tillsammans med Northstream, en del av Accenture för att analysera denna trend i vår andra upplaga av IoT Predictions Report 2020. Den trend som vi förutser är att IoT kommer att spela en positiv möjliggörande roll i kampen mot klimatförändringar. I denna rapport tittar närmare hur IoT inte bara kommer att driva den uppkopplade ekonomin utan även hur den kommer att vara en viktig möjliggörare för en mer hållbar och ansvarsfull uppkopplad ekonomi.

IoT Predictions Report 2020

Fullständig rapport med IoT-förutsägelser för 2020 inklusive analys från konsultföretaget Northstream.

Sammanfattning av våra IoT-förutsägelser 2020

Se tillbaka på 2019 och hur långt vi har kommit

I den första upplagan identifierade vi fem förutsägelser för 2019 och därefter om hur IoT kommer att driva den uppkopplade ekonomin. Dessa tidiga trender är fortfarande mycket relevanta idag. Den första trenden som identifierades var att företagsdata kommer att vara högst eftertraktat inom datahandel. Överflödet av data som kommer från uppkopplade “saker” i IoT leder många företag till att utforska möjligheter för intäktsgenerering genom att sälja sin data till tredje part.

Vi förutspådde att data från industri-IoT (till exempel maskiner och sensorer) kommer att vara i fokus för storskalig datahandel eftersom det omfattas av mindre dataskyddsbestämmelser än data från konsument-IoT.

Den andra trenden som lyftes fram var att det digitala värdet nås allt snabbare. Företag som tidigt började sin digitaliseringsresa har uppnått framgång men har ofta skapat ett tekniklandskap som består av olika interna system med komplexa interaktioner. Vi förutspådde dock att nykomna företag “hoppar” över komplexiteten som de första företagen upplevde i sin transformation och således utvecklar och distribuerar IoT-lösningar snabbare och till lägre kostnad.

För det tredje kommer konnektivitet att stå i centrum för digital produktinnovation. En väl fungerande konnektivitetslösning är en avgörande del av produktprestandan och möjliggör ett digitalt erbjudande. Men konnektivitet är fortfarande för ofta en efterkonstruktion. Vi förutspådde att för att möjliggöra nya digitala produkter och upplevelser kommer företag att ha konnektivitetsteknologin i åtanke i den övergripande produktutvecklingscykeln redan från start.

En fjärde trend som identifierades 2019 var att konnektivitet kommer att driva e-handeln ytterligare. Logistikindustrin genomgår snabb förändring, drivet av tillväxten av e-handel. Smart logistik, med konnektivitet i centrum, som kopplar samman alla intressenter (till exempel leverantörer, transportörer, lager) expanderar från värdefulla varor till massdistribution. Vi förutspådde att konnektivietetsteknologier i kombination med AI, robotik och sensorer kommer att vara en viktig drivkraft för logistikinnovation.

Den femte trenden som identifierades var att managed connectivity kommer att bli ännu viktigare. Inom både IoT-domänerna för konsumenter och företag har Wi-Fi i stor utsträckning antagits som en konnektivitetsteknik, särskilt när produkten eller tjänsten är inriktad på ett priskänsligt segment. Det finns emellertid scenarier där produkter måste vara mycket pålitliga och säkra som för smarta lås eller SLA:er (till exempel videoövervakningssäkerhetstjänster). För ett växande antal sådana exempel är managed connectivity (mobil eller Wi-Fi) bättre anpassat och ökar till att vara ett primärt kriterium för val av teknologi, utöver lösningens tekniska och kommersiella förutsättningar.

I denna uppdaterade trendrapport, som också kommer i början av ett nytt decennium, lägger vi till ytterligare en trend för de kommande åren. Vi förutser att IoT kommer att spela en nyckelroll i kampen mot klimatförändringar. IoT kommer inte bara att driva den uppkopplade ekonomin utan kommer att vara en viktig möjliggörare för en mer hållbar och ansvarsfull uppkopplad ekonomi.

IoT ska spela en roll i kampen mot klimatförändringar och mot den globala uppvärmningen

Under stigande press från samhället, kunder och tillsynsmyndigheter söker företag efter sätt att balansera strävan efter vinst med behovet av att minska miljöpåverkan. Går dessa två mål nödvändigtvis stick i stäv? De olika drivkrafterna som påverkar dessa mål undersöks i rapporten samt belyser den roll IoT spelar.

Allt eftersom företagen har påbörjat sina digitaliseringsresor och implementering av IoT-lösningar utöver dessa ansträngningar har mycket fokus lagts på att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna för tillverkning, transport, supply chain och underhåll av produkter. Den uppnådda kostnadsreduceringen är ofta ett resultat av att optimera användningen av produktionsmaterial som sträcker sig från el, bränsle och vatten till bomull, järn, timmer med mera.

Detta innebär att som en del av de kommersiella initiativ som syftar till ekonomiska fördelar har det bidragit positivt till hållbarhet.

Vilka är drivkrafterna

En annan drivkraft som diskuteras i den här rapporten är den växande trenden för IoT: s roll i kampen mot klimatförändringar eftersom regleringar ställer nya krav på företag. Det finns emellertid en ökande trend i att företag steppar upp och gör frivilliga åtaganden för att anpassa sina företagsstrategier enligt målen för Parisavtalet genom att gå ”koldioxidneutrala”.

Regeringar över hela världen genomför strängare lagstiftning om hela industrier när det kommer  till utsläpp, föroreningar och användning av naturresurser. Företag sätter också frivilligt ambitiösa mål för att bli koldioxidneutrala, som naturligtvis ses som en mycket positiv drivkraft för förändring. Även om reglering är en stark drivkraft för förändring som påverkar många industrier, gör regeringar som helhet inte tillräckligt för att minska utsläppen av växthusgaser och hamnar redan efter det överenskomna Parisavtalets mål att ”hålla uppvärmningen långt under 2 ° C och fortsätta ansträngningar för att begränsa uppvärmningen till 1,5 ° C ”.

Vad blir effekten av detta?

IoT har potentialen att spela en mycket viktig roll för att minska människors miljöpåverkan. Under de kommande åren förväntar vi oss att följande kommer att vara en del av konsekvensbilden. För det första kommer hållbarhetsmål att bli en integrerad del i många kommersiella IoT-implementeringar. Miljömässig hållbarhet är inte längre bara en biprodukt av att bli ”smart”. IoT-lösningar kommer i allt högre grad att utformas med hållbarhet som en viktig komponent tillsammans med affärs- och teknikkrav.

Nyare generationens teknologi är också vanligtvis mer energieffektiv och därmed snällare mot planeten.

Företag kommer att nyttja informationen från IoT för att skapa erbjudanden för miljömedvetna konsumenter och företag. Denna inverkan innebär att företag kommer att samla in och agera på IoT-data för att optimera resursanvändningen och svara på miljölagstiftningen, till exempel strängare bestämmelser om utsläpp i sjöfarts- och sjöfartsindustrin som kräver både tekniska och operativa åtgärder.

Många företag kommer också att ta det steget längre – skapa nya erbjudanden baserade på hållbara produkter och tjänster som är inriktade på miljömedvetna konsumenter. Dessa företag ser hållbarhet, inte som en kostnad utan som en konkurrensfördel och kärnan i deras varumärkesidentitet och produktdesign.

Hur kan IoT bidra till en mer hållbar produktlivscykel?

Företag har historiskt sett fokuserat på att tillverka och sälja så många produkter som möjligt till lägsta möjliga kostnad, med mindre fokus på hur ofta en produkt används eller vad som händer när den inte längre behövs. Företag och konsumenter inser att denna ”take-make-dispose” -modell inte längre passar den verklighet vi står inför. Innovativa företag börjar tillämpa cirkulärekonomiska principer för sin produktlivscykelhantering.

Denna strategi bygger på 3R: minska användningen av resurser (reduce), återanvända produkter och delar så mycket som möjligt (reuse) och återvinna råvarorna (recycle).

Principen om cirkulär ekonomi, minska användningen av naturresurser som minimerar avfall. Det är också fokuserat på konstruktions- och tillverkningsfasen med fokus på att förbättra processer och minska avfallet. IoT kan hjälpa till att göra produkter mer hållbara, från design till tillverkning. Denna princip gäller också till omprövning av distribution, med andra ord möjliggöra effektivare transport och logistik. Den uppkopplade flottan är ett av de domäner där IoT redan används allmänt vilket leder till besparingar i bränsleförbrukning, trängselnivå, buller och föroreningar som kan minskas i städer.

Var varorna befinner sig kan inte bara monitoreras under distribution utan också säga något om deras skick.

När det gäller princip tre, återanvändning av produkter, kommer fokus att ligga på att optimera användningen, förlänga livslängden och delning av produkter. Ett av de områden där IoT kan ge mest effekt är att göra städer och byggnader mer hållbara genom att minska energiförbrukningen eftersom fossila bränslen används för energi är de en av de största orsakerna till koldioxidutsläpp.

Modellen as-a-service för uppkopplade produkter är också kärnan i den växande delningsekonomin för allt från el-scooters, cyklar och fordon till trädgårdsredskap och skadedjursbekämpning. Delningsekonomin som drivs av IoT-lösningar bidrar således till den cirkulära ekonomin genom att öka användningen och livslängden för produkter och därmed minska avfallet. Det ger också tjänsteleverantörerna ett tydligare ansvar för att bortskaffa och återvinna produkten i slutet av dess livslängd eftersom de behåller ägandet till produkten.

Att förbättra sortering och insamling av avfall utgör en del av principen tre om återanvändning, inriktad på insamling och återvinning av funktioner. Ett ordnat och väl fungerande återvinnings- och avfallssamlingssystem kan också uppmuntra människor att satsa mer på att separera avfallet, vilket är avgörande för en cirkulär ekonomi som syftar till att återanvända, reproducera och återanvända material från förbrukade produkter.

Slutsats

I IoT Predictions 2020-rapporten belyses exempel på hur företag har kopplat upp hela värdekedjan, från inköp, tillverkning, distribution och produktanvändning, till insamling och återvinning och hur IoT spelar en avgörande och integrerad roll i utsläppsminskningen. Ett exempel i rapporten är de smarta vattenhanteringspumparna från Grundfos.

IoT har stor potential att spela en nyckelroll i att hjälpa till att bekämpa klimatförändringarna genom att hjälpa oss att minska våra växthusgasutsläpp och leva mer hållbart. Läs vidare i denna rapport för att ta del av exempel som visar hur företagsledare från flertalet företag och industrier välkomnar IoT-lösningar för att skapa innovativa produkter och tjänster som både är konkurrenskraftiga ur ett affärsperspektiv och samtidigt mer miljömedvetna.