Insikt

IoT-trender för energibolagen och smarta mätare

Smarta mätare ger en gateway till IoT, vilket leder till smartare nätverk och nöjdare kunder. Läs mer om värdet som IoT skapar för branschen för verktyg och smarta mätare.

Automatiska avläsningar av mätare är bara början

Idag är det vanligaste användningsområdet automatisk avläsning av mätare (AMR) via smarta mätare. Det innebär att det går att samla in data automatiskt utan att man behöver besöka den fysiska mätaren ute på fältet. Den snabba utvecklingen av smarta mätare beror på ny lagstiftning och kommersiella krav. Nästan en tredjedel av EU:s elkunder hade en smart mätare vid utgången av 2016, en siffra som kommer att fördubblas under de närmaste fem åren.

Ny lagstiftning och effektivare drift

Nya regler för branschen ökar behovet av exakta mätdata som ska samlas in med jämna mellanrum och göras tillgängliga för alla energileverantörer för fakturering. Genom att automatisera den här processen kan operatörerna samla in data snabbare och exaktare med mindre arbetskraft än vid manuell avläsning.

AMR är ett kostnadseffektivt sätt att samla in exakta data baserat på faktisk konsumtion från miljontals mätare. Smarta mätare gör också att försörjningsföretagen kan sköta och uppgradera alla nätknutpunkter på distans.

IoT förvandlar elnätet

Med allt snabbare mobila uppkopplingar kan de smarta mätarna ge information om energiförbrukning och kraftöverföring. Den här informationen möjliggör effektivare efterfrågebaserad elproduktion och distribution. IoT gör det möjligt att integrera ett större ekosystem av kraftkällor med el, vattenkraft, olja och naturgas integrerade i ett distributionsnät.

Smarta mätare underlättar också för lokala producenter av energi som använder sol- och vindkraftverk. Det kan skapa nya intäktsströmmar och effektiviserar produktion och distribution. Det skapar också interaktion med andra aktörer inom, eller utanför, det ”traditionella” ekosystemet.

Starkare kundrelationer och nya intäktsströmmar

IoT möjliggör efterfrågebaserad energiproduktion och det innebär att energiföretagen också kan påverka efterfrågan genom att ge konsumenterna incitament att använda elen under vissa tidpunkter. För slutkunden innebär det lägre energikostnader, samtidigt som nätoperatören kan minska kostnaderna eftersom det inte krävs mer kapacitet.

Smarta mätare gör att försörjningsföretagen kan erbjuda konsumenterna värdehöjande tjänster, till exempel smarta lösningar för hemmet som automatiserar energianvändningen. Genom att utnyttja potentialen i IoT kommer energiföretagen förbättra kundrelationen samtidigt som man får nya intäktsströmmar.

IOT-trender inom energibranschen

Kortsiktiga trender

IoT ger kostnadsbesparingar och gör att företagen följer lagstiftningen.

 • Ett ökat behov av att läsa av mätarna oftare kräver mer avancerade IoT-lösningar som använder snabba LTE- och 5G-anslutningar.
 • Låga marginaler inom energiföretagen hindrar investeringar i IoT-projekt.
 • IoT kommer sannolikt växa snabbare på marknader där det redan finns lagstiftning om automatiserad avläsning.
 • Kostnadsbesparingar är fortfarande den viktigaste motivationsfaktorn, men man utnyttjar inte potentialen i IoT fullt ut.
 • Nästa steg är investeringar som ökar effektiviteten med lösningar för larm, underhåll och uppgraderingar.

Långsiktiga trender

 • Balansera efterfrågan och förbättra tjänsterna.
 • Det kommersiella genombrottet för elfordon kommer att få stor inverkan på efterfrågan.
 • Hela branschen kommer att bli mer uppkopplad på grund av lagstiftning, efterfrågan från kunderna och lägre ägandekostnader (TCO – Total Cost of Ownership).
 • Realtidsinformation kommer det att leda till intelligent energidistribution.
 • IoT underlättar för lokal grön energiproduktion.
 • Tvåvägskommunikation där slutanvändaren möjliggör differentierad prissättning.
 • Den direkta kommunikationslänken från energiföretagen till hushållen möjliggör nya intäktsströmmar från bland annat smarta hem.

Är du redo för IoT?

Är ditt företag redo för IoT och digital transformation?

Vårt IoT Readiness Test kan hjälpa dig att avgöra hur långt din organisation har kommit hittills och vilka steg ni behöver ta för att utveckla och införa framgångsrika IoT-lösningar.