Survey: IoT Barometer Sverige 2017

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att nästan alla respondenter tycker att IoT är viktig för deras företag ellerbransch, men att endast en tredjedel upplever att det egna företaget tar tillvara på dess möjligheter.

Målgruppen för undersökningen är beslutsfattare i teknik, fastighet, energi och industriföretag inom svenskt näringsliv. Vi har bland annat fått svar på dessa frågor:

 • Hur viktigt är IoT inom ditt företag och bransch?
 • Upplever du att företaget du arbetar på tar tillvara de möjligheter som IoT innebär?
 • Har ni utvecklat, provat eller implementerat någon form av IoT-lösning inom er organisation?
 • Vad har varit den främsta anledningen med era IoT-lösningar?

Ladda ner marknadsundersökningen direkt och läs mer.

Marknadsundersökning: IoT Barometern Sverige 2017 (pdf)

Ladda ner

Sammanfattning

 • När det gäller möjligheterna för Sverige att lyckas med IoT bedöms möjligheterna vara goda när det gäller infrastruktur, innovationskraft och kunskap.
 • Något fler än en fjärdedel har provat IoT i sin organisation (fler bland de som bedömer frågorna som viktiga ur branschperspektiv änurföretagsperspektivet), men få har använt externa resurser.
 • Anledningarna till att man infört IoT-lösningar tycks främst ha sin bakgrund i en omsorg om kunderna och i lägre utsträckning av törst efter nya intäktsmöjligheter. Även här kan vi se att de som bedömer att IoT-frågan är viktig ur ett branschperspektiv snarare än det egna företagets perspektiv, är mest positiva.

Vad har varit den främsta anledningen med era IoT-lösningar?
Databas: De som utvecklat, provat eller implementerat någon form av IoT-lösning inom sin organisation

 • De som ännu inte satsat på IoT-lösningar anger främst att de ej har interna resurser eller att de inte ser någon affärsnytta som anledning.
 • En tredjedel har IoT med i företagets planering för de kommande 12 månaderna och lika många anger att de inte har det.
 • De främsta hindren mot att lyckas med IoT-projekt anges vara bristande kunskap och kompetens och över hälften anger att organisationen inte har tillräcklig information om hur de ska gå tillväga för att implementera en IoT-lösning. En tiondel uppger att de övergett någon IoT-lösning under det senaste året.
 • En av fem personer anger att de funderar på att förändra sin affärsmodell med anledning av en IoT-lösning och av dessa är det över hälften som vill tjänstifiera: gå från att sälja produkt till att sälja tjänst.
 • Huvudansvaret för IoT ligger framförallt hos VD uppger en tredjedel av respondenterna.

Marknadsundersökning: IoT Barometern Sverige 2017 (pdf)

Ladda ner